Recent Posts

Mời đọc tiếp Mười một lạc thú của dịch thuật
Posted in đặc sắc lost in translation tác giả & tác phẩm

Mười một lạc thú của dịch thuật

Mời đọc tiếp Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau
Posted in làm quan

Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau

Mời đọc tiếp Bất bình đẳng vaccine: Bên trong cuộc đua khốc liệt giành thuốc
Posted in làm giàu làm quan

Bất bình đẳng vaccine: Bên trong cuộc đua khốc liệt giành thuốc

Mời đọc tiếp champagne socialist (socialism)
Posted in word wonder

champagne socialist (socialism)

Mời đọc tiếp ‘sham / show election’ là gì?
Posted in làm quan on the grapevine word wonder

‘sham / show election’ là gì?

Mời đọc tiếp Bill Gates’ wandering eye
Posted in on the grapevine word wonder

Bill Gates’ wandering eye

Mời đọc tiếp Chuột chù, khỉ & thuế Mỹ
Posted in làm quan word wonder

Chuột chù, khỉ & thuế Mỹ