already

Mới thấy trên The New Yorker số ra ngày 2/11/2015 có biếm họa đề tài Halloween. Lời chua của hình này giúp hiểu rõ một nghĩa khác ít được để ý tới của từ already:We’re running late. Just pick a facial expression already.”

alreadyTrạng từ already thường được dùng với các thì past/present/future perfect, và thường hiểu là “rồi” (prior to a specified or implied past, present, or future time, by this time). Nhưng trong ví dụ này, already dùng để nhấn mạnh sự nôn nóng / sốt ruột (used as an intensive after a word or phrase to express impatience), ví dụ enough already. Trong biếm họa này, tất nhiên cũng hàm ý thì present perfect, nhưng không phải đã xong (“rồi“), mà là mãi chưa xong nên sốt ruột. “Trễ rồi em ơi. Vẽ mặt kiểu gì thì chọn đại một cái đi.

Happy Halloween!

PVLH


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *