ăn cơm trước kẻng, jump the gun

Từ chuyện vận động viên (ví dụ trong môn chạy) xuất phát trước khi có phát súng lệnh, to jump the gun nghĩa là act prematurelydo something before it should be done. (@The Free Dictionary

Trước giờ, gặp thành ngữ này có khi mình hay dịch là “ăn cơm trước kẻng“. Nhân thời sự bữa nay, biết đâu lại có cách nói “đưa tin trước kẻng” hoặc “đưa tin kiểu NNP / PetroTimes“. 🙂

Lưu ý là trong tiếng Việt, ăn cơm trước kẻng còn một nghĩa khác tương đương với cách nói cũng dính tới cây súng trong tiếng Anh: a shotgun wedding (a wedding that is arranged to avoid embarrassment due to an unplanned pregnancy, rather than out of the desire of the participants). (@The Free Dictionary, @Wikipedia)

PVLH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *