Mời đọc tiếp ‘sham / show election’ là gì?
Posted in làm quan on the grapevine word wonder

‘sham / show election’ là gì?

Mời đọc tiếp Chuột chù, khỉ & thuế Mỹ
Posted in làm quan word wonder

Chuột chù, khỉ & thuế Mỹ

Mời đọc tiếp Vaccine COVID-19 và bản mặt Justin Trudeau
Posted in làm quan

Vaccine COVID-19 và bản mặt Justin Trudeau

Mời đọc tiếp Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ thắng mà thua
Posted in làm quan

Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ thắng mà thua

Mời đọc tiếp Liệu một chính quyền Biden có nhu nhược hơn Trump về Trung Quốc?
Posted in làm quan

Liệu một chính quyền Biden có nhu nhược hơn Trump về Trung Quốc?

Mời đọc tiếp Justin Trudeau – một ‘chính khách tội lỗi’ không hiểu chữ ‘đạo đức’
Posted in làm quan

Justin Trudeau – một ‘chính khách tội lỗi’ không hiểu chữ ‘đạo đức’