Mời đọc tiếp Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau
Posted in làm quan

Bầu cử Canada 2021: Canh bạc phù phiếm của Justin Trudeau

Mời đọc tiếp Bất bình đẳng vaccine: Bên trong cuộc đua khốc liệt giành thuốc
Posted in làm giàu làm quan

Bất bình đẳng vaccine: Bên trong cuộc đua khốc liệt giành thuốc

Mời đọc tiếp ‘sham / show election’ là gì?
Posted in làm quan on the grapevine word wonder

‘sham / show election’ là gì?

Mời đọc tiếp Chuột chù, khỉ & thuế Mỹ
Posted in làm quan word wonder

Chuột chù, khỉ & thuế Mỹ

Mời đọc tiếp Vaccine COVID-19 và bản mặt Justin Trudeau
Posted in làm quan

Vaccine COVID-19 và bản mặt Justin Trudeau

Mời đọc tiếp Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ thắng mà thua
Posted in làm quan

Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ thắng mà thua