‘lạnh thấu xương’ & cái quần của gangster

Mấy hôm nay Bắc Mỹ lạnh quá xá. Tiếng Anh và tiếng Việt có cách nói tương đương nhau: bone-chilling weather = thời tiết lạnh thấu xương.

Sáng nay, mình nghe trên radio một ông than lạnh trên Twitter như vầy: “It’s so cold that my teenage son had to pull up his pants“.

Đây là biến thể của câu “It’s so cold I just saw a gangster (gangsta) pull up his pants“, ám chỉ mấy trự thích mặc baggy pants, lưng quần rộng thùng thình, trễ xuống dưới mông, lộ ra cả quần lót. May nhờ trời lạnh mới chịu kéo quần lên để thiên hạ bớt nhức mắt.

Một kiểu ví von khác nhân trời lạnh giá là “It’s so cold I just saw … with his hands in his OWN pockets. (điền vào chỗ trống bằng danh từ chỉ kẻ nào bạn ghét, ví như a lawyer, a politician, a Democrat …). Cách nói này là lối chơi chữ vận dụng thành ngữ to pick somebody’s pocket (nghĩa đen: móc túi, nghĩa bóng: ăn chặn, lường gạt ví như trong câu “Her lawyer told her that he would look out for her interests and then proceeded to pick her pocket”).

Phạm Vũ Lửa Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *