“Last Christmas” nghĩa là gì?

last-xmasVậy là George Michael đã lặng lẽ ra đi vào đúng ngày Giáng sinh 25-12-2016. Và một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của anh (với ban Wham) là về Giáng sinh: Last Christmas. Ngậm ngùi trước sự ra đi đột ngột của George Michael, một số bản tin đã có kiểu chơi chữ, xem đây là “Giáng sinh cuối cùng” của anh.

Xin bàn một chút về từ last. Nghĩa thứ nhất của lastcuối cùng (coming after all others in time or order; final). Dùng từ này ở dạng tính từ và theo nghĩa này thì phải có mạo từ xác định the trước last; ví dụ, the last year of his life. Dùng ở dạng trạng từ thì tất nhiên không cần the; ví dụ, he arrived last. Nếu dùng với ở dạng tính từ kết hợp với một sở hữu cách thì bỏ the; ví dụ, George Michael’s last Christmas (đây chính là kiểu chơi chữ nói trên).

Nghĩa thứ hai của lastgần lần đây nhất/lần trước … (most recent in time; latest). Dùng từ này ở dạng tính từ và theo nghĩa thứ hai này thì KHÔNG có mạo từ xác định the trước last, ví dụ last year (năm ngoái/năm rồi). Vậy, tên bài hài Last Christmas Giáng sinh năm ngoái.

Lưu ý: nghĩa thứ hai này chỉ dùng với các danh từ chỉ (cột mốc) thời gian như year, month, week, day, minute …; ví dụ, last Monday (khác với the last Monday [of December]). Những danh từ khác thì phải dùng với the latest (có the); ví dụ, the latest report/study … Update: Được một sư phụ góp ý và tôi thấy mình chưa chính xác ở chỗ này. “Last” dùng với nghĩa “latest” có thể đi với từ không chỉ thời gian, ví dụ trong các câu sau:

  • May we contact your last employer?
  • Then why did you say in your last report that…
  • How much did you get paid in your last job?

Trở lại với George Michael, dù anh đã ra đi, chắc chắn ngày 25-12-2016 không phải là Giáng sinh cuối cùng của anh vì bài Last Christmas là một everlasting song.

PVLH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *