Nhất bên trọng, nhất bên khinh

Hai post trên Facebook của tân tổng thống và phó tổng thống Mỹ vào ngày nhậm chức 20/1/2021 bị (máy) dịch sai.

Cùng (be) sworn in mà câu của Kamala Harris được dịch đúng là tuyên thệ, còn câu của Joe Biden được dịch là chửi thề.

Câu của Kamala Harris còn bị dịch sai ở chỗ office”. Từ này (ở đây nghĩa là chức vụ) ngay cả người nhiều khi còn dịch sai thành văn phòng, huống chi máy dịch (cũng do input của người).

Google Translate dịch tốt hơn cả hai câu dịch ở Facebook.

Đây là câu dịch của Google Translate, để nguyên không sửa. Cần trau chuốt vài chỗ, nhưng nói chung hiểu được & không sai.

– “We don’t have a second to waste when it comes to tackling the crises we face as a nation. That’s why after being sworn in tomorrow, I’ll get right to work.” (Joe Biden)

“Chúng ta không có một giây nào để lãng phí khi phải giải quyết các cuộc khủng hoảng mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một quốc gia. Đó là lý do tại sao sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai, tôi sẽ đi làm ngay.”

– “A new chapter begins today. Tune in now as Joe Biden and I are sworn in to office and set our nation on a new path forward.” (Kamala Harris)

“Một chương mới bắt đầu vào ngày hôm nay. Hãy theo dõi ngay bây giờ với tư cách là Joe Biden và tôi đã tuyên thệ nhậm chức và đặt đất nước của chúng ta trên một con đường mới phía trước.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *