nhớ & quên

Kundera’s quote is well-known already.

Viet Thanh Nguyen’s quote is found in this interview with LitHub, Talking to Pulitzer Prize-Winning Writer Viet Thanh Nguyen.

memory

 

1 thought on “nhớ & quên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *