Biểu tình quốc doanh

sloganHóng hớt tin (lề trái) về biểu tình chống Trung Quốc thấy có cụm từ “biểu tình quốc doanh“.

Từ quốc doanh thường được dịch là state-owned, hoặc state-run, ví dụ xí nghiệp / công ty quốc doanh là state-owned enterprise (viết tắt: SOE). Đôi khi chỉ cần nói gọn là state như trong state media (báo chí quốc doanh).

Biểu tình quốc doanh là có bàn tay nhà nước dàn dựng hoặc cho cánh tay mặt (Đoàn TNCS) tổ chức hát hò và hô khẩu hiệu (vô duyên, không ăn nhập) lấn át phát biểu và lời hô khẩu hiệu của người biểu tình thực thụ. Bởi vậy nên dịch là state-sponsored (hoặc government-sponsoredprotests / demonstrations.

Ta thấy cách dùng tương tự trong state-sponsored religion hoặc state-sponsored terrorism, với nghĩa xấu, hàm ý nhà nước lẽ ra không nhúng tay vào mấy chuyện này. Ví dụ, Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (Boao Forum for Asia) bị báo chí phương Tây gọi là a (Chinese) government-sponsored talk shop.

© 2014 Phạm Vũ Lửa Hạ

2 thoughts on “Biểu tình quốc doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *