swear in ≠ swear at

Thề = swear, nhưng ngặt nỗi swear trong tiếng Anh còn nghĩa là “chửi thề / nguyền rủa”. Dùng với giới từ càng phải cẩn thận phân biệt giữa “in”“at”.

Theo bản tin trên Tuổi Trẻ, bà tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Quốc hội. (She was sworn IN as chairwoman of the National Assembly.) Tuyên thệ nhậm chức còn nói là take the oath of office.

Nhưng bà được bầu làm chủ tịch Quốc hội TRƯỚC KHI có quốc hội mới. Vậy là không lẽ là “swearing at the Constitution” (nguyền rủa / phỉ nhổ Hiến pháp)?

Ngoài ra, đoạn này hơi lạ ở 2 chỗ: “Bà Ngân cũng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 467/484 đại biểu có mặt đồng ý. Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.”

1. Chủ tịch Quốc hội chủ xị cuộc bầu bán cho chính mình & đại biểu QH.

2. Đã bầu xong bà Ngân vào hai vị trí đó rồi thì còn thông qua nghị quyết làm gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *