Mời đọc tiếp Thơ hay Đỗ phủ (not Đỗ Phủ)
Posted in tác giả & tác phẩm the curious reader

Thơ hay Đỗ phủ (not Đỗ Phủ)

Mời đọc tiếp Liệu một chính quyền Biden có nhu nhược hơn Trump về Trung Quốc?
Posted in làm quan

Liệu một chính quyền Biden có nhu nhược hơn Trump về Trung Quốc?

Mời đọc tiếp Tweet của Trump bị dịch sai
Posted in lost in translation word wonder

Tweet của Trump bị dịch sai

Mời đọc tiếp Trị quốc bằng Twitter
Posted in làm quan

Trị quốc bằng Twitter

Mời đọc tiếp Trump và chủ nghĩa dân túy Mỹ – Rượu cũ, bình mới
Posted in đặc sắc làm quan

Trump và chủ nghĩa dân túy Mỹ – Rượu cũ, bình mới

Mời đọc tiếp Năm của những kẻ mị dân: Năm 2016 đã thay đổi dân chủ ra sao
Posted in đặc sắc làm quan

Năm của những kẻ mị dân: Năm 2016 đã thay đổi dân chủ ra sao