“tax haven”, not “tax heaven”

Nhân vụ tiết lộ thông tin Hồ sơ Panama, dẫn lại ở đây một note cũ về từ “tax haven” trong mục Word Wonder trên trang Dollars and Sense của tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *